Thông báo: Lịch học tập trung trở lại sau thời gian nghỉ phòng chống dịch virus Covid-19

Rate this post

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ & CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

                                                           

Số:  18   /TB-CĐKTCNHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                       

Hà Nội, ngày  28  tháng 04  năm 2020

 

THÔNG BÁO

Lịch học tập trung trở lại sau thời gian nghỉ phòng chống dịch virus Covid-19

 

            Kính gửi: Các Phòng, Khoa, Đơn vị

            Theo thông báo ngày 23 tháng 04 năm 2020 của Hiệu Trưởng Nhà trường về việc chuẩn bị các điều kiện để triển khai công tác giảng dạy và học tập. Đảm bảo công tác vừa giảng dạy và học tập vừa phòng chống dịch Covid – 19 Nhà trường thông báo thời gian học tập trung trở lại của học sinh, sinh viên(HSSV) như sau:

  1. (HSSV) bắt đầu học từ ngày 04-05-2020. Toàn bộ HSSV khi đi học phải đeo khẩu trang.

2.Các khoa thông báo lịch học kịp thời tới sinh viên và thực hiện phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới virus Covid-19 và thực hiện theo một số khuyến cáo sau:

  • Tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh do virus Covid-19 gây ra tới toàn thể cán bộ, giảng viên và HSSV.
  • Phối hợp chặt chẽ với gia đình HSSV nắm bắt tình hình HSSV, nhắc nhở giáo dục HSSV chuẩn bị đồ dùng cần thiết để phòng chống dịch bệnh khi đến trường.
  • Theo dõi hàng ngày tình hình sức khỏe của cán bộ, HSSV phản ánh kịp thời các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh virus Covid-19 gây ra.

            Đề nghị cán bộ, giảng viên và HSSV thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này./.

Nơi nhận:
– Hiệu trưởng (để b/c);

– Các Phòng, Khoa, Ban, Đơn vị;

– Lưu TC-HC-TH, ĐT

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

 

 

 

 

 

 


Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội Tuyển sinh năm 2023