Phòng Đào Tạo

Chức năng nhiệm vụ phòng Đào tạo và Quản lý HSSV

1. Chức năng

Phòng Đào tạo và Quản lý HSSV có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng:

 • Quản lý, tổ chức, triển khai thực hiện công tác tuyển sinh, đào tạo, bao gồm: kế hoạch, chương trình, tổ chức giảng dạy và quản lý chất lượng giảng dạy theo quy chế đào tạo của Bộ và quy định của Trường đã ban hành.

 • Quản lý, tổ chức hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh sinh viên; Tư vấn pháp lý, học tập và việc làm cho học sinh sinh viên; Công tác an ninh chính trị, trật tự – an toàn xã hội liên quan đến học sinh sinh viên; Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các chế độ chính sách đối với học sinh sinh viên;

 • Dự thảo các văn bản liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và các báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

2. Nhiệm vụ

 • Lập kế hoạch và tổ chức công tác nghiên cứu, đề xuất xây dựng mới, cập nhật các chương trình đào tạo mới phù hợp với định hướng của nhà nước và xu thế phát triển của xã hội;

 • Phối hợp với các khoa xây dựng các đề cương môn học/mô đun, tài liệu hướng dẫn học tập môn học/mô đun;

 • Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện biên soạn giáo trình, tài liệu dạy nghề;

 • Lập kế hoạch và tổ chức công tác tuyển sinh Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề và Trung cấp chuyên nghiệp; hướng dẫn các khoa tổ chức đào tạo ngắn hạn;

 • Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập;

 • Quản lý liên kết đào tạo ở trong và ngoài trường;

 • Phối hợp với các phòng chức năng đảm bảo cơ sở vật chất, vật tư, trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy và học tập;

 • Phối hợp với các đơn vị liên quan để đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên;

 • Quản lý, theo dõi, xác nhận giờ giảng của giảng viên và các chế độ về công tác giảng dạy;

 • Tham mưu xây dựng nội dung bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên;

 • Tham mưu xử lý các vi phạm trong hoạt động đào tạo;

 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện thi giáo viên giỏi các cấp;

 • Tổ chức các kỳ thi trong trường: thi học kỳ, thi tốt nghiệp;

 • Tổ chức công tác xét tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ đào tạo và quản lý hồ sơ văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp của học sinh sinh viên;

 • Quản lý kết quả học tập của học sinh sinh viên; tổ chức xét học tiếp, ngừng học, cho thôi học và bảo lưu kết quả học tập đối với học sinh sinh viên;

 • Cấp bảng điểm, giấy chứng nhận về học tập cho học sinh sinh viên và chứng thực sao y bản chính các văn bản này;

 • Quản trị và phát triển phần mềm quản lý đào tạo.

 • Lưu trữ các tài liệu đào tạo theo quy định về phân cấp quản lý của Trường;

 • Quản lý và phát triển thư viện, phòng truyền thống của Nhà trường.

There are plenty of details you must know when you want to write an essay. Perhaps you’re wondering where you can purchase an essay online. This article will explain what to look for in an online service offering essays for sale. Also, we’ll discuss about what you need to do to make sure you don’t make the same mistakes when buying an essay. The write my college papers first step in buying essays online is to discuss your project with the writer completely. You can also provide the title of your article or other texts. There is a greater chance of receiving a completed product by the deadline you specified.


Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội Tuyển sinh năm 2022