Phòng Đào Tạo

Giới thiệu chung

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội được thành lập từ năm 2011 theo quyết định số 594/QĐ-LĐTBXH, với tên tiếng Anh là HA NOI TECHNOLOGY ECONOMIC COLLEGE tên viết tắt HATECO. Trải qua 12 năm hình thành và phát triển, trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội đã và đang trở thành một địa chỉ đào tạo, giáo dục nghề uy tín và tin cậy tại Hà Nội và là trường có chất lượng đào tạo hàng đầu trong hệ thống giáo dục Việt Nam, đào tạo sinh viên phát triển toàn diện kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp, năng động, bản lĩnh, tự tin hội nhập với cộng đồng quốc tế, đảm nhận tốt công việc trong môi trường đa lĩnh vực, đa văn hoá.

Trong hơn 12 năm, đóng góp vào quá trình phát triển của Trường có công lao của các thế hệ cán bộ viên chức Phòng Đào tạo. Đây là cơ quan tham mưu tích cực của Hiệu trưởng và Nhà trường về đào tạo hệ đại học chính quy và các hệ đào tạo khác, luôn là địa chỉ tin cậy của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên và của xã hội.

Tổ chức và hoạt động của Phòng tuân theo Quy định của Điều lệ trường đại học, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội và các quy định khác có liên quan.

Ghi nhận những đóng góp của phòng vào sự nghiệp phát triển của ngành Giáo dục nói chung và Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội nói riêng, phòng Quản lý đào tạo đã được Nhà nước, Bộ Giáo dục và đào tạo và Trường tặng thưởng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý như: Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo; Tập thể lao đông xuất sắc,….

Chức năng và nhiệm vụ

1. Chức năng

 • Tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức, quản lý hoạt động phát triển ngành, chuyên ngành, chương trình đào tạo.
 • Xây dựng kế hoạch đạo tạo, quản lý, tổ chức, triển khai thực hiện công tác tuyển sinh, đào tạo, bao gồm: kế hoạch, chương trình, tổ chức giảng dạy và quản lý chất lượng giảng dạy theo quy chế đào tạo của Bộ và quy định của Trường đã ban hành.
 • Quản lý, tổ chức hoạt động học tập, rèn luyện của sinh viên; Tư vấn pháp lý, học tập và việc làm cho sinh viên; Công tác an ninh chính trị, trật tự – an toàn xã hội liên quan đến sinh viên; Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các chế độ chính sách đối với sinh viên;
 • Dự thảo các văn bản liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và các báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

2. Nhiệm vụ

 • Tổ chức soạn thảo các văn bản quản lý về phát triển ngành, chuyên ngành và chương trình đào tạo;
 • Đầu mối tổ chức xây dựng và sửa đổi, bổ sung chương trình đào tạo;
 • Tổ chức phân công quản lý các học phần trong chương trình đào tạo;
 • Xây dựng kế hoạch đào tạo toàn khóa; kế hoạch, lịch trình giảng dạy, thời khóa biểu, lịch thi, kế hoạch làm tốt nghiệp hàng năm. Làm đầu mối tổ chức và thống nhất kế hoạch đào tạo hàng năm của tất cả các hệ, các trình độ đào tạo theo quy định hiện hành;
 • Làm đầu mối tổ chức quá trình đăng ký học cho sinh viên chính quy; tổ chức các lớp học phần, tổ chức triển khai kế hoạch giảng dạy các học phần và quản lý các lớp học phần theo quy định của Trường;
 • Phối hợp với phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục tổ chức thi kết thúc học phần;
 • Tổng hợp kết quả học tập của sinh viên theo từng học kỳ, năm học, triển khai thực hiện các công việc xét cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học đối với sinh viên, trình Hội đồng cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học cấp Trường theo quy định hiện hành;
 • Làm đầu mối xây dựng, triển khai, theo dõi và quản lý kế hoạch giảng dạy Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng – An ninh cho sinh viên;
 • Phối kết hợp với phòng Kế hoạch Tài chính nghiên cứu, đề xuất mức học phí theo từng chương trình/hệ đào tạo trình độ cao đẳng; quản lý và xác nhận số lượng tín chỉ đăng ký học tập từng học kỳ của sinh viên; ký hợp đồng, thanh quyết toán và thanh lý hợp đồng với các đơn vị liên kết tổ chức hoạt động đào tạo;
 • Thực hiện công tác tuyển sinh, tốt nghiệp các khoa/ngành theo phân công của Hiệu trưởng; quản lý hồ sơ tuyển sinh, tốt nghiệp theo quy định hiện hành;
 • Thống kê và xác nhận giờ giảng của giảng viên theo từng học kỳ và năm học; phối hợp với phòng Kế hoạch Tài chính thực hiện việc thanh toán vượt giờ giảng cho giảng viên;
 • Làm đầu mối thực hiện việc in, quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho người học theo quy định của pháp luật;
 • Làm đầu mối thực hiện việc xác minh văn bằng, chứng chỉ do Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội cấp theo yêu cầu của đơn vị sử dụng lao động;
 • Quản lý và xác nhận số lượng tín chỉ học tập từng học kỳ của người học;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Thông tin liên hệ:

 • Địa chỉ:
 • Điện thoại:

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội Tuyển sinh năm 2023