Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng

Giới thiệu chung

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng là đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội. Tổ chức và hoạt động của Phòng tuân theo các quy định của Điều lệ trường Cao đẳng, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội và các quy định khác có liên quan.

Chức năng và nhiệm vụ

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng về tổ chức quản lý, triển khai và thực hiện các nhiệm vụ về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục.

2. Nhiệm vụ

 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức quản lý ngân hàng câu hỏi thi hết học phần, tổ chức việc làm đề thi hết học phần các trình độ đào tạo theo kế hoạch thi của Trường;
 • Triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức thi, chấm bài thi, phúc tra, phúc khảo bài thi theo đúng quy định; Làm đầu mối huy động, phân công viên chức hỗ trợ các bộ môn coi thi hết học phần; Thực hiện và quản lý việc nhập điểm thi hết học phần, lập bảng điểm học phần và công bố điểm thi; lưu trữ bài thi, tài liệu, bảng điểm thi hết học phần của các bậc, hệ đào tạo trong Trường theo quy định hiện hành;
 • Làm đầu mối in bảng điểm tốt nghiệp, bảng điểm cấp lại và xác nhận kết quả học tập cho các bậc, hệ đào tạo trong Trường theo quy định; Phối hợp với các phòng ban có chức năng lập danh sách xét học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên chính quy;
 • Thống kê và xác nhận số lượng câu hỏi thi trong ngân hàng đề thi, ca coi thi, bài chấm thi của bộ môn; cập nhật và tổng hợp số lượng người học vi phạm quy chế thi và gửi cho các đơn vị có liên quan theo quy định;
 • Quản lý phôi văn bằng, chứng chỉ theo quy định;
 • Làm đầu mối tham gia tổ chức kỳ thi Tốt nghiệp THPT theo phân công của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tham gia công tác tuyển sinh các trình độ đào tạo trong Trường; Làm đầu mối chuẩn bị tài liệu, văn phòng phẩm cho các đợt tuyển sinh và thi hết học phần của các trình độ đào tạo trong Trường;
 • Làm đầu mối xây dựng, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, các văn bản pháp quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đảm bảo chất lượng giáo dục và xây dựng, phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục trong toàn Trường;
 • Làm đầu mối xây dựng, triển khai kế hoạch đảm bảo chất lượng trong Trường; xây dựng các quy định và hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá, đảm bảo chất lượng; triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng trong toàn Trường;
 • Làm đầu mối tổ chức định kỳ hoạt động tự đánh giá, đăng ký kiểm định chất lượng Trường và chương trình đào tạo của Trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Lưu trữ và định kỳ cập nhật hệ thống minh chứng phục vụ kiểm định chất lượng giáo dục đại học; đề xuất và theo dõi thực hiện các biện pháp cải tiến chất lượng giáo dục;
 • Xây dựng kế hoạch và làm đầu mối tổ chức triển khai thực hiện khảo sát đánh giá các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và chương trình đào tạo của Trường;
 • Hướng dẫn và đôn đốc việc thực hiện hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường theo quy định; Làm đầu mối thông tin, phối hợp hoạt động thống nhất trong công tác đảm bảo chất lượng giáo dục trong toàn trường; Làm đầu mối xây dựng các báo cáo kết quả công tác đảm bảo chất lượng giáo dục theo yêu cầu của Trường;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Cơ cấu tổ chức

Thông tin liên hệ

 • Số điện thoại:
 • Địa chỉ:

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội Tuyển sinh năm 2023