Phòng Tổ Chức Hành Chính

Phòng Tổ chức Hành chính giúp Hiệu trưởng thực hiện các công việc sau:

a) Công tác Tổ chức

 • Sắp xếp tổ chức, quản lý nhân sự;

 • Quản lý, sử dụng cán bộ, viên chức
 • Tuyển dụng, bố trí, điều động cán bộ, viên chức
 • Quy hoạch cán bộ, viên chức
 • Khen thưởng, kỷ luật cán bộ, viên chức
 • Nhận xét đánh giá cán bộ, viên chức.
 • Quản lý và tổ chức thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, viên chức toàn trường;
 • Tổ chức thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, viên chức;

 • Quản lý công tác thi đua khen thưởng;
 • Thực hiện công tác bảo vệ nội bộ, thực hiện công tác thanh tra nội vụ;
 • Thực hiện công tác đối ngoại;
 • Quản lý công tác nghĩa vụ quân sự. Tham mưu tổ chức thực hiện công tác dân quân tự vệ trong Nhà trường;

 • Thực hiện xây dựng kế hoạch công tác năm, báo cáo tổng hợp như: báo cáo kế hoạch năm học, báo cáo tổng kết về thực hiện nhiệm vụ năm học, báo cáo về nhân sự …;
 • Thực hiện công tác quản lý và lưu trữ hồ sơ;
 • Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, an ninh, trật tự trong trường.

b) Công tác Hành chính

 • Tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, công tác lễ tân phục vụ;

 • Công tác y tế, vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm;
 • Quản lý việc sử dụng nước sinh hoạt của nhà trường và hệ thống cấp thoát nước
 • Tổ chức thực hiện quy định về việc quản lý tài sản, hội trường, phòng làm việc, vệ sinh môi trường, chăm sóc vườn hoa cây cảnh, xây dựng khung cảnh sư phạm,
 • Tổ chức quản lý hoạt động dịch vụ căng tin, bếp ăn phục vụ cán bộ viên chức và học sinh sinh viên của Nhà trường.

c. Công tác đối ngoại

 • Tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác Hợp tác quốc tế của nhà trường.

 • Xây dựng và thực hiện công tác đối ngoại, Hợp tác quốc tế của trường. Lập chương trình, kế hoạch của các hoạt động công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế trình Hiệu trưởng phê duyệt.
 • Tiếp nhận, soạn thảo, dịch và gửi các tài liệu, thư, điện phục vụ cho hoạt động hợp tác quốc tế của trường; Phối hợp với các đơn vị soạn thảo nội dung biên bản ghi nhớ, hợp đồng liên kết và các văn bản về hợp tác quốc tế trình Hiệu trưởng phê duyệt.
 • Liên hệ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài để quản lý, phối hợp điều hành, theo dõi việc triển khai thực hiện các dự án hợp tác quốc tế, chương trình liên kết đào tạo, chuyển giao công nghệ, chương trình tình nguyện viên của trường…
 • Tổ chức các buổi làm việc, tiếp khách và ghi chép biên bản làm việc giữa lãnh đạo nhà trường với các đoàn khách quốc tế.

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội Tuyển sinh năm 2023