Phòng Tài Chính – Kế Toán

Phòng Tài chính – Kế toán giúp Hiệu trưởng thực hiện các công việc sau:

  • Quản lý công tác tài chính. Lập dự toán thu – chi hàng quí, hàng năm của trường, thực hiện các khoản thu, chi, lập quyết toán, báo cáo tài chính hàng quý, hàng năm theo đúng quy định về chế độ kế toán – tài chính của Nhà nước;

  • Kiểm tra giám sát các khoản thu, chi tài chính; các nghĩa vụ thu nộp, thanh toán nợ. Kiểm tra việc quản lý và sử dụng tài sản, nguồn hình thành tài sản, phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính kế toán;

  • Phân tích thông tin số liệu kế toán. Tham mưu đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế tài chính của trường với Hiệu trưởng;

  • Cung cấp thông tin số liệu kế toán theo quy định của pháp luật;

  • Kiểm kê tài sản vật tư dụng cụ của các đơn vị trong trường. Xác nhận đánh giá số lượng chất lượng và giá trị tài sản để kiểm tra đối chiếu với số liệu trong sổ kế toán;

  • Bảo quản đầy đủ, an toàn tài liệu kế toán trong quá trình sử dụng. Thực hiện lưu trữ kế toán theo quy định của Luật tài chính – kế toán;

  • Quản lý kho vật tư phục vụ công tác đào tạo của Nhà trường.

Writing essays is a process where the structure of the argument is clear. The thesis, the two main factors, and a case from the past or present should all be part of the argument’s structure. A structure for an essay is reflective of the students’ thinking process along with the overall the culture. The essay should be organized and written according to certain guidelines. Students will need https://www.digitaljournal.com/pr/4-top-rated-essay-writing-services-2021 to choose what they want to talk about and create an argument.


Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội Tuyển sinh năm 2022