Chương trình đào tạo ngành Quản trị Khách sạn

Tên ngành, nghề: Quản trị khách sạn

Mã ngành: 6810201

Trình độ đào tạo: Cao đẳng.

Hình thức đào tạo: Tập trung.

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương.

Thời gian đào tạo: 2 năm

1. Mục tiêu đào tạo:

1.1 Mục tiêu chung:

Chương trình đào tạo cử nhân Quản trị Khách sạn của trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội nhằm đào tạo nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm với xã hội; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý, xã hội và nhân văn; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về quản trị, điều hành các loại hình doanh nghiệp khách sạn trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; có kỹ năng mềm và năng lực nghiên cứu tự bổ sung kiến thức theo yêu cầu công việc.

Hoàn thành chương trình đào tạo, người học có thể:

 • Có ý thức về đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm trong chuyên môn nghề nghiệp cũng như ý thức bảo vệ lợi ích tổ chức và quốc gia;
 • Vận dụng được những kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý, xã hội và nhân văn vào lĩnh vực Quản trị khách sạn;
 • Hiểu biết và áp dụng được các kiến thức tổng quát về tự nhiên, văn hóa, xã hội liên quan đến phát triển du lịch, những kiến thức cơ bản trong quản trị kinh doanh, những kiến thức chuyên sâu trong quản trị kinh doanh khách sạn.
 • Sử dụng được ngoại ngữ, tin học, các kỹ năng, phương pháp, công cụ liên quan để có thể làm việc trong môi trường đa ngành và đa văn hóa; có khả năng cập nhật kiến thức mới nhằm đáp ứng nhu cầu công việc và học tập nâng cao trình độ;
 • Có ý thức và trách nhiệm phục vụ cộng đồng, xã hội và hội nhập quốc tế.

Người có bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng Quản trị Khách sạn: có thể làm việc tại các doanh nghiệp thuộc tất cả các thành phần kinh tế. Với các yêu cầu cụ thể:

1.2 Mục tiêu cụ thể:

* Kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp:

– Kiến thức:

 • Hiểu biết những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Hiểu rõ ý nghĩa, tác dụng của công tác giáo dục thể chất trong trường học; Có kiến thức cơ bản về đường lối quân sự của Đảng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, an ninh nhân dân; đấu tranh, phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật độ của các thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam trong tình hình mới.
 • Nắm vững các kiến thức cơ bản về pháp luật, kinh tế xã hội và quản trị kinh doanh
 • Kiến thức chuyên sâu về các hoạt động trong doanh nghiệp khách sạn như hoạch định, quản trị nhân sự, quản trị tài chính, quản trị Marketing… cũng như các kiến thức hỗ trợ cho việc tư duy và ra quyết định.
 • Hiểu biết sâu sắc về hoạt động nghiệp vụ trong các doanh nghiệp khách sạn

– Kỹ năng cứng:

 • Phân tích, xây dựng và thực thi các chiến lược, chính sách phát triển doanh nghiệp nói chung, các doanh nghiệp dịch vụ nói riêng, đặc biệt là các doanh nghiệp khách sạn.
 • Tổ chức và điều hành các công việc trong các lĩnh vực tổ chức cung ứng dịch vụ, các hoạt động chức năng như tài chính, nhân sự, Marketing của các doanh nghiệp khách sạn
 • Phối hợp các hoạt động của các bộ phận chức năng trong các doanh nghiệp khách sạn.
 • Độc lập nghiên cứu các vấn đề quản trị, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn.

– Kỹ năng mềm:

 • Có kỹ năng hoạt động độc lập và phối hợp hoạt động trong tổ chức; phong cách làm việc chuyên nghiệp, tầm nhìn sâu rộng và kỹ năng phân tích, tổng hợp vấn đề; bảo đảm hoạt động một cách có hiệu quả trong lĩnh vực chuyên môn được đào tạo.
 • Có kỹ năng quản lý bản thân, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng làm việc nhóm, …; 
 • Chủ động trong giao tiếp, truyền đạt vấn đề và giải quyết công việc.
 • Có kỹ năng sử dụng Tiếng Anh hiệu quả trong giao tiếp, học tập, công việc, nghiên cứu.
 • Sử dụng thành thạo, hiệu quả các công cụ, phần mềm tin học văn phòng,  phần mềm chuyên ngành để giải quyết các vấn đề chuyên môn.

– Đạo đức:

 • Tuân thủ nguyên tắc, đạo đức nghề nghiệp.
 • Tự xây dựng kế hoạch học tập, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và tích lũy kinh nghiệm chuyên môn nghề nghiệp.
 • Tự định hướng cho bản thân để thích nghi với công việc, phát triển nghề nghiệp.
 • Tôn trọng nguyên tắc làm việc nhóm, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Hoàn thành chương trình đào tạo ngành Quản trị Khách sạn, người học có khả năng làm việc tại các bộ phận trong các doanh nghiệp:

 • Quản lý hoặc chuyên viên các bộ phận tiền sảnh – lễ tân, phòng, ẩm thực, bếp, hội nghị, yến tiệc, nhân sự, tài chính – kế toán, marketing… tại các resort, khách sạn, khu du lịch nghĩ dưỡng, vui chơi giải trí.
 • Cán bộ điều hành, tiếp thị, nhân sự, tài chính tại các cơ quan nghiên cứu, kinh doanh du lịch trong và ngoài nước.
 • Đảm trách các công tác chuyên môn, có năng lực làm việc tại các vị trí điều hành ở khách sạn tiêu chuẩn quốc tế.

2. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ MÔN HỌC

– Số lượng môn học, mô đun, học phần: 24

– Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 1930 giờ

– Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 435 giờ

– Khối lượng các môn học, mô đun học phần chuyên môn: 1495 giờ

– Khối lượng lý thuyết: 395 giờ ; Thực hành, thực tập: 1048 giờ

– Thời gian khóa học: 2 năm.

– Phương pháp đào tạo: Theo niên chế.

3. Nội dung chương trình

12.CT khung-QTKS

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội Tuyển sinh năm 2023