Chương Trình Đào Tạo Ngành Quản Trị Kinh doanh

Tên ngành, nghề: Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 6340417

Trình độ đào tạo: Cao đẳng.

Hình thức đào tạo: Tập trung.

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương.

Thời gian đào tạo: 2 năm

1. Mục tiêu đào tạo:

1.1 Mục tiêu chung:

Chương trình đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh của trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội nhằm đào tạo nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm với xã hội; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý, xã hội và nhân văn; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về quản trị, điều hành các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; có kỹ năng mềm và năng lực nghiên cứu tự bổ sung kiến thức theo yêu cầu công việc.

Hoàn thành chương trình đào tạo, người học có thể:

 • Có ý thức về đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm trong chuyên môn nghề nghiệp cũng như ý thức bảo vệ lợi ích tổ chức và quốc gia;
 • Vận dụng được những kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý, xã hội và nhân văn vào lĩnh vực Quản trị kinh doanh;
 • Hiểu biết và áp dụng được các kiến thức chuyên sâu về phân tích môi trường, thiết lập và phát triển các chiến lược, kế hoạch kinh doanh, vận dụng được kiến thức để tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp trong các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ
 • Sử dụng được ngoại ngữ, tin học, các kỹ năng, phương pháp, công cụ liên quan để có thể làm việc trong môi trường đa ngành và đa văn hóa; có khả năng cập nhật kiến thức mới nhằm đáp ứng nhu cầu công việc và học tập nâng cao trình độ;
 • Có ý thức và trách nhiệm phục vụ cộng đồng, xã hội và hội nhập quốc tế.

Người có bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng Quản trị kinh doanh: có thể làm việc tại các doanh nghiệp thuộc tất cả các thành phần kinh tế. Với các yêu cầu cụ thể:

1.2 Mục tiêu cụ thể:

* Kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp:

– Kiến thức:

 • Hiểu biết những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Hiểu rõ ý nghĩa, tác dụng của công tác giáo dục thể chất trong trường học; Có kiến thức cơ bản về đường lối quân sự của Đảng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, an ninh nhân dân; đấu tranh, phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật độ của các thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam trong tình hình mới.
 • Có kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý, kế toán và quản trị kinh doanh.
 • Có kiến thức cơ bản trong quản trị kinh doanh như: quản trị chiến lược, nhân lực, marketing, du lịch, tài chính – kế toán… để phân tích, đánh giá tình hình thị trường; tham gia đề xuất, và thực hiện các kế hoạch: kinh doanh và marketing, nhân sự, tài chính của doanh nghiệp.
 • Có kiến thức chuyên sâu và hiện đại về khởi sự kinh doanh và quản trị điều hành các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường, các phương thức xây dựng và quảng bá thương hiệu, những kiến thức về thị trường du lịch, tổ chức quản lý của một bộ phận cũng như của một doanh nghiệp du lịch.
 • Có kiến thức về các nguyên lý về hành vi người tiêu dùng, tìm kiếm thị trường mục tiêu, các nguyên lý của quản trị, lý thuyết về cạnh tranh, sản xuất, đầu tư và phân phối sản phẩm, quản trị khách sạn, các sự kiện du lịch, ..
 • Phân tích, đánh giá và vận dụng vào thực tiễn các kiến thức đã học liên quan đến quản trị, văn hóa doanh nghiệp, hành vi của tổ chức; phân tích, lập kế hoạch, thực hiện và kiểm tra việc thi hành chiến lược Marketing, nhằm đạt đến mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp.

– Kỹ năng cứng:

 • Kỹ năng thu thập thông tin, phân tích, dự báo phục vụ cho công tác quản trị kinh doanh;
 • Kỹ năng lập kế hoạch quản trị kinh doanh như: Kế hoạch sản xuất, kế hoạch cung ứng vật tư, kế hoạch bán hàng, kế hoạch nhân sự, kế hoạch marketing, tổ chức tour…;
 • Kỹ năng tổ chức công việc, tổ chức bộ máy và tổ chức nhân sự để thực hiện các nhiệm vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ;
 • Kỹ năng tư vấn kinh doanh, tham mưu cho lãnh đạo các biện pháp hoàn thiện công tác quản trị hoặc nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

– Kỹ năng mềm:

 • Có kỹ năng hoạt động độc lập và phối hợp hoạt động trong tổ chức; phong cách làm việc chuyên nghiệp, tầm nhìn sâu rộng và kỹ năng phân tích, tổng hợp vấn đề; bảo đảm hoạt động một cách có hiệu quả trong lĩnh vực chuyên môn được đào tạo.
 • Có kỹ năng quản lý bản thân, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng làm việc nhóm, …; 
 • Chủ động trong giao tiếp, truyền đạt vấn đề và giải quyết công việc.
 • Có kỹ năng sử dụng Tiếng Anh hiệu quả trong giao tiếp, học tập, công việc, nghiên cứu.
 • Sử dụng thành thạo, hiệu quả các công cụ, phần mềm tin học văn phòng,  phần mềm chuyên ngành để giải quyết các vấn đề chuyên môn.

– Đạo đức:

 • Tuân thủ nguyên tắc, đạo đức nghề nghiệp.
 • Tự xây dựng kế hoạch học tập, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và tích lũy kinh nghiệm chuyên môn nghề nghiệp.
 • Tự định hướng cho bản thân để thích nghi với công việc, phát triển nghề nghiệp.
 • Tôn trọng nguyên tắc làm việc nhóm, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Hoàn thành chương trình đào tạo ngành Quản trị Kinh doanh, người học có khả năng làm việc tại các bộ phận trong các doanh nghiệp:

 • Cán bộ kinh doanh hoặc quản trị kinh doanh trong các loại hình doanh nghiệp của nền kinh tế, các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ;
 • Tự tạo lập doanh nghiệp hoặc tự tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân mình;
 • Cán bộ nghiên cứu, giảng viên về quản trị kinh doanh tại các viện nghiên cứu, các cơ sở đào tạo hoặc cơ quan hoạch định chính sách kinh doanh.

2. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ MÔN HỌC

– Số lượng môn học, mô đun, học phần: 21

– Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 2220 giờ

– Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 435 giờ

– Khối lượng các môn học, mô đun học phần chuyên môn: 1785 giờ

– Khối lượng lý thuyết: 420 giờ ; Thực hành, thực tập: 1299 giờ

– Thời gian khóa học: 2 năm.

– Phương pháp đào tạo: Theo niên chế.

3. Nội dung chương trình

7. CT khung - QTDN

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội Tuyển sinh năm 2023