Chương Trình Đào Tạo Ngành Quản Trị Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ

1- Kiến thức nghề nghiệp.

 • Trang bị kiến thức về Doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp, Pháp luật, kinh tế – xã hội trong việc thực hiện nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp;
 • Vận dụng được kiến thức tin học, ngoại ngữ trong công tác quản trị;
 • Xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp với loại hình doanh nghiệp;
 • Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế xã hội và các chế độ liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp;
 • Có khả năng xác định các phương pháp quản trị phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp;

2- Kỹ năng nghề nghiệp.

Học xong chương trình này người học có những khả năng:

 • Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp;
 • Xây dựng hệ thống định mức kinh tế – kỹ thuật;
 • Thiết lập hệ thống tiêu thụ sản phẩm hiệu quả;
 • Lập kế hoạch về sản xuất kinh doanh phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp;
 • Phân tích được hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Lập được báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Cung cấp đầy đủ các thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị và các cơ quan quản lý có liên quan;
 • Tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp những ý kiến cải tiến công tác quản trị doanh nghiệp phù hợp với từng thời kỳ kinh doanh;
 • Thiết lập mối quan hệ giữa doanh nghiệp với các đối tác;
 • Có khả năng hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh doanh, biết tổ chức hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp mới quy mô vừa và nhỏ.

3- Cơ hội việc làm

Tốt nghiệp cao đẳng nghề người học có thể:

 • Làm việc tại các phòng ban trong các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội;
 • Làm chuyên viên phụ trách hành chánh và nhân sự, chuyên viên bán hàng và quản lý khách hàng, chuyên viên quản lý sản xuất, chuyên viên quản lý cung ứng, chuyên viên kinh doanh và tiếp thị, khởi nghiệp doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội Tuyển sinh năm 2022